Generalforsamling 2020-2021

Generalforsamling d. 27 november 2021 i Viby Sognegård. Tilstede ca. 60 medlemmer. Dagsorden.

Helle bød velkommen. Fællessang “I Danmark er jeg født” med Peter Poulsen ved klaveret.

 1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. Dirigent, foreslået og valgt Vagn Hammer. Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt, og dagsordenen blev godkendt.
 2. Formandens beretning. Den dækker både 2020 og 2021, idet vi i 2020 aflyste alle arrangementer og generalforsamlingen grundet korona-epidemien. 12021 afholdtes et par ture. En aftentur til Herthas levefællesskab i Herskind, og en aftenvandring i Aarhus ved banegården med Bjørn Eriksen som fortæller. Ved begge arrangementer deltog ca. 20-25 medlemmer. I 2020 blev vores årbog som sædvanligt udgivet. Det sidste arbejde af redaktør Kurt Nielsen, som stoppede efter 15 års redaktør-arbejde for foreningen. 12020 blev også udgivet en Godsfortælling fra Odder -“Livet på Rodsteenseje”. Bogen blev udgivet i et samarbejde mellem ØH og Odder museum. I 2021 blev vor årbog også udgivet. En flot og læseværdig bog. Udgivet i et samarbejde med foreningens nye redaktør Anne Marie Dalsgaard og ØHs redaktionsudvalg. Tak til forfatterne, redaktionsudvalget og redaktøren. 12021 blev yderligere udarbejdet og udgivet en indholdsfortegnelse 2001-2020 over artikler i årbogen. Fortegnelsen er lavet af Karen Ingrid Dyhr og Herman Rasmussen vores tidligere kasserer. Birthe Sehested bestyrelsesmedlem er død 72 år gammel i efteråret 2021. Foreningen har dalende medlemstal ligesom andre kollegaforeninger. Det er vanskeligt at vende. Tak til alle medlemmer, som er mødt op i eftermiddag. I 2020-21 har vi med tak modtaget tilskud fra 6 fonde til udgivelsen af Rodsteenseje bogen samt fra Aarhus kommune og Kragelund fonden til almindelig drift. Beretningen fra formanden taget til efterretning.
 3. Indkomne forslag. Intet.
 4. Regnskabsaflæggelse for 2019/2020 v. afgående kasserer Herman Rasmussen. Se udsendte hæfte med årsregnskabet. 2018-19 815 medlemmer. 12020 767 medlemmer. Herman har ikke skullet betale negativ rente. Regnskabet godkendt.
 5. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer. Søren Sørensen Skovby, Peter Poulsen Borum, Lars Krants, Mette Marie Ernst Andersen, Frank Lauridsen Laven, Lars Holger Mortensen, Ole Trøst Rasmussen.
 6. Valg af revisor. Valgt blev Mogens Lindekilde.
 7. Regnskabsaflæggelse for 2020/2021 v. foreningens kasserer Peter Poulsen. Foreningens regnskab for året — se udsendte regnskab. ØH Forlag. Udviser et overskud i 20/21 på næsten 39.000 kr. Dette skyldes godt salg af bogen om Rodsteenseje. Her er solgt 422 eksemplarer hovedsagelig gennem Bog & Ide i Odder. Og bogen var inden udgivelsen delvist financeret af bidrag/fonde. Foreningens økonomi har det fint, men medlemstallet falder. Der blev udsendt 669 årbøger. Spørgsmål. Hæfter foreningen og forlaget for hinanden? Svar, ja det gør de. Kassereren oplyste, at der er risiko ved køb af værdipapirer, men mener ikke at vore papirer er farlige.
 8. Fastsættelse af kontingent. Vedtaget uændret med 130 kr. for året.
 9. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer. Thøger Opstrup Hadsten, Erik Sjerslev Rasmussen Sejs, Aage Iversen Trust, Anne Marie Dalsgaard Langballe.
 10. Valg af suppleant. Svend Erik Christiansen
 11. Valg af revisor. Valgt blev Gunner Sørensen. Suppleant blev Karen Margrethe Sørensen.
 12. Helle Reinholdt meddelte mødet, at hun holder som formand. Thøger Opstrup sagde gode ord til Helle på foreningens vegne, og overrakte en bog som afskedsgave. Forslag fra et medlem, at vi eventuelt skal samarbejde med Historisk Samfund i Aarhus, da vi begge er foreninger med dalende medlemstal. Den nyvalgte bestyrelse tager det op i det kommende år. Helle takkede for bogen og de pæne ord. Helle har været formand 2017-2021. Helle takkede de afgående medlemmer af bestyrelsen. Ove Kjær 33 år i bestyrelsen. Tage Frank 20 år i bestyrelsen. Herman Rasmussen 33 år i bestyrelsen. Ulla Lauritsen 14 år i bestyrelsen. Jørgen Bitsch 26 år i bestyrelsen og medlem af ØH siden 1953. Der blev givet en boggave til de afgående medlemmer af bestyrelsen. Helle takkede Vagn Hammer for dirigent varetagelsen.

Referat Søren Sørensen