Mødet blev holdt på Viby Bibliotek lørdag d. 17.11.18 kl. 14.

Der deltog cirka 80 medlemmer i generalforsamlingen. Formand Helle Reinholdt bød velkommen, og efter en sang, Jylland mellem tvende have, gennemførtes dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne således:

1. Valg af dirigent

Herluf Nydam Jensen valgtes og konstaterede uimodsagt, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Der blev udpeget to stemmetællere.

2. Formandens beretning

Helle Reinholdt indledte med en meget personlig tak til Karen Margrethe Sørensen for en energisk indsats som formand gennem næsten 30 år. Helle Reinholdt blev udpeget som foreningens formand ved det konstituerende bestyrelsesmøde 27. november 2017, og den samlede konstituering fremgår af den skriftlige beretning i Østjysk Hjemstavn 2018.

Formanden betegnede det forløbne år som rigtig godt. Medlemstallet daler ganske vist – et vilkår der deles med andre historiske foreninger – men ØH er med over 800 medlemmer stadig en pænt stor forening, som vi kan være stolte af.

Om aktiviteterne nævnte formanden et foredrag, fire ture og en årbog med masser af spændende læsning. Om fremtiden varsledes en ny hjemmeside inden længe og en bog om herregården Lyngbygård i løbet af 2019.
Helle Reinholdt takkede bestyrelse, udvalg, redaktør og bidragydere for et godt arbejdsår. Formandsberetningen blev suppleret med korte beretninger fra Tage Franck på vegne af
redaktionsudvalget, redaktør Kurt Quist Nielsen orienterede om årbog 2018, takkede forfatterne og opfordrede til bidrag til den kommende årbog, og Ulla Lauritsen orienterede på vegne af turudvalget. Sidstnævnte bad forsamlingen om en tilkendegivelse af, om der er interesse for en tur til
Nordsjælland i 2020. Det var der i meget betydelig grad.

Formandsberetningen blev godkendt med applaus og uden spørgsmål eller kommentarer.

3. Regnskab

Kasserer Herman Rasmussen citerede hele to fhv. ministre angående formuen, nemlig at “det går ufattelig godt”, og “vi kan snart købe hele verden”. Foreningen og bogforlaget har nemlig samlede bogførte værdier for 428.000 kr., hvortil kommer en kapital af uvis værdi, nemlig 4500 bøger.

Med hensyn til årets konkrete driftsresultat var tonerne mindre positive: Foreningen mister ikke blot medlemmer – og det går stærkt nu – men også kommunale tilskud. Udgifter er nedbragt ved, at bestyrelsens medlemmer i stort omfang uddeler brevet med årbogen, men turudvalget har måttet trække lidt på hovedkassen, og året endte med et beskedent minus på 621,57 kr. Et par år endnu kan vi fortsætte med uændret kontingent. Så går den ikke længere, sagde Herman Rasmussen.

Regnskabet og kassererens gennemgang heraf blev godkendt med applaus.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag var indkommet.

5. Fastsættelse af medlemsbidrag

Medlemskontingentet blev for 25. gang i træk fastsat til 130 kr.

6. Valg af bestyrelse

Otte var på valg, og følgende fem blev genvalgt: Ove Kjær, Risskov. Herman Rasmussen, Linå. Tage Franck, Gjern. Lars Holger Mortensen, Højbjerg. Søren Sørensen, Skovby. Tre andre ønskede ikke genvalg: Karen Margrethe Sørensen, Ormslev. Eigil Sennels, Odder. Jens Bay, Mårslet.

Nyvalgt blev den hidtidige suppleant, Peter Poulsen, Borum, og Lars Krants, Falling. På
formandens forslag godkendte forsamlingen, at en plads står ledig i bestyrelsen.

7. Valg af suppleant

Det godkendtes ligeledes, at ingen suppleant vælges. Vedtægterne har i øvrigt ikke krav om suppleant.

8. Valg af revisor

Den ene af to revisorer, Mogens Lindekilde, Hørning, var på valg og genvalgtes.

9. Eventuelt

Jørgen Bitsch bad på opfordring af Birthe Sehested om en tilkendegivelse, om de tilstedeværendes interesse for, at nogle af foreningens ture billiggøres ved at blive lagt på hverdage. Det var der betydelig interesse for.

Formand Helle Reinholdt takkede i personlige taler Jens Bay, Eigil Sennels og ikke mindst Karen Margrethe Sørensen for henholdsvis 4, 20 og over 30 års bestyrelsesarbejde. Karen Margrethe Sørensen takkede og fremdrog begivenheder og personer fra det mangeårige virke.
Dirigent Herluf Nydam Jensen afsluttede generalforsamlingen med en tak til alle medvirkende.
Formanden takkede dirigenten for vel gennemført generalforsamling.
Herefter var der kaffe, boller og lagkage, som den tidligere formand minsandten leverede endnu en
gang. Tidligere højskoleforstander og valgmenighedspræst Aage Augustinus holdt derefter et
levende og interessant foredrag med udgangspunkt i hjembyen Odder: Derfra min verden går.

nov. 2018

Godkendt af dirigent
Herluf Nydam Jensen

Godkendt af bestyrelsen den 17. januar 2019