Generalforsamling – lørdag d. 16. november 2019 kl. 14.00 – Viby sognegård.

Der var ca. 75 deltagere i mødet.

Velkomst, hvorefter vi sang: Nu falmer skoven.

1.Valg af dirigent. Vagn Hammer Hadsten foreslået og valgt.

Vagn H konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Den skal afholdes i oktober kvartal i Aarhus kommune og indkaldes med 14 dages varsel, hvilket var sket. ” Stemmetællerne blev valgt. Karen Margrethe Sørensen og Karen Ingrid Dyhr.

  1. Formandens beretning v. Helle Reinholdt. 2019 blev et godt år i foreningen med gode arrangementer. I marts måned et foredrag i Viby sognegård med Steen Busk fra Aarhus Universitet om sognefogeder. Tage Franck fra bestyrelsen uddybede emnet med lokale betragtninger. I maj måned havde vi en god tur til Tunø. I august havde vi en heldagstur til Nørreådalen mellem Randers og Viborg og besøg på Hessel herregårds museum. Der var gode fortællere ved alle arrangementer. Foreningens medlemstal falder, et vilkår som præger andre lignende foreninger, men vi arbejder med forbedringer. 1. februar blev der søsat en ny hjemmeside. Leif Jensen fra Galten passer den. Der er stillet forslag om nye vedtægter – behandles senere på dagsordenen. De er påkrævede. Der arbejdes med nye bogudgivelser. En bog om Lyngbygård og en om Rodstenseje i Odder. - Bestyrelsesmedlem Søren Chr. Sørensen i Alling døde 1. april 2019. Han lagde et fint arbejde i bestyrelsen. Stor tak herfra.  - Under punktet fik Ulla Lauritsen ordet fra arrangementsudvalget om planlagte ture i 2020. 28. maj tur til Schackenborg slot og minder fra 100 året for genforeningen. Pris ca. 500 kr./hoved. Juni tur  til Herthas bofællesskab i Herskind – En stor Rudolf Steiner inspireret bebyggelse. Max. 25 deltagere.  17. – 18. august 2 dages-tur til Sjælland med bl.a. Rungstedlund, hvor Karen Blixen boede , besøg i Roskilde Domkirke og Ringsted med alle deres kongegrave. Pris ca. 2.000 kr./ hoved.

3.Regnskabsaflæggelse. Regnskab udleveret til alle deltagere i generalforsamlingen sammen med dagsordenen. Hovedforeningens underskud i regnskabsperioden var 24.463 kr. Herman oplyste om nogle af hovedårsagerne. Ny hjemmeside ca. 6.000 kr. Renter mindre (dvs. ingen) mod året før 4.000 kr. Medlemstal ca. 60 færre, svarende til ca. 8000 kr. Antallet af trykte årbøger sættes ned med 200 eksemplarer årligt. Foreningen har en samlet kapital på ca. 430.000 kr. Adresse ændringer skal meddeles til kassereren.

4.indkomne forslag.  Intet indkommet.

  1. Vedtagelse af nye vedtægter for foreningen. Helle fremsatte forslag til nye vedtægter på vegne af bestyrelsen. En af årsagerne er, at bankerne kræver, at vide hvem der er tegningsberettigede i bestyrelsen. Da det ikke skal være hele bestyrelsen, besluttedes det, at det fremover er formand og kasserer, der er tegningsberettigede. Antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 15 til ”op til 13” medlemmer. § 10 ændring, at der fremover vælges suppleant til bestyrelsen og revisorsuppleant. Tilslutning til andre foreninger skulle tidligere godkendes af generalforsamlingen. Dette er fjernet. Derudover er der foretaget en række sproglige præciseringer af teksten. De nye vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside. Vedtægtsændringerne er vedtaget, idet dirigenten konstaterede, at ingen var imod.
  2. Fastsættelse af kontingent. Forslag om uændret kontingent for 2019/20 – 130 kr. Vedtaget.
  3. Valg af bestyrelse – følgende er på valg: Ulla Lauritsen, Birthe Sehested, Jørgen Bitsch, Kurt Quist Nielsen, Helle Reinholdt og Vagn Hammer. Alle genvalgt bortset fra Vagn Hammer, som efter 14 år i bestyrelsen valgte at udtræde. I stedet valgtes Thøger Opstrup, Østervangsvej 73 8370 Hadsten tlf. 86982124 eller 42757036. Email topstrup@live.dk
  4. Valg af suppleant. Ole Trøst Rasmussen Ydinggade 2 Yding 8752 Østbirk Tlf. 51789886 email ole@4tr.dk
  5. Valg af revisor og revisor suppleant. Troels Smidt afgår efter 16 år. Tak til Troels for hans arbejde. Gunnar Sørensen Skanderborg blev foreslået i stedet, og han valgtes for 2 år.
  6. Eventuelt. Et medlem foreslog, at alle nuværende medlemmer skulle finde 2 nye ved naboer og venner. Formanden takkede Vagn Hammer for hans store og gode bestyrelsesarbejde gennem 14 år. Vagn afsluttede generalforsamlingen efter 14 års medlemskab af bestyrelsen med ønske om en god jul. ……Det ønskes han også af den tilbageblevne bestyrelse.

 

Referat ved Søren Sørensen

19.11.2019

 

Referatet er godkendt af dirigent Vagn Hammer

23.11.2019.

 

Referatet er godkendt af bestyrelsen den 15. januar 2020.