Vedtægter For Østjysk Hjemstavnsforening

§1.

Navn.

Foreningens navn er Østjysk Hjemstavns forening.

§2.

Formål.

Foreningens formål er at fremme forståelsen af hjemstavnskultur og værne om egnens hjemstavnsværdier ved;

at afholde foredrag og arrangeres ture med sagkyndig vejledning,

at der udgives skrifter, i første række et årbog, som skal uddybe kendskabet til hjemstavnens historie, natur og folkeliv i åndelig og materiel henseende.

§3.

Medlemskab.

Som medlem kan optages enhver person, der godkender foreningens formål. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til bestyrelsen.

§4.

Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der på hver generalforsamling skiftevis afgår halvdelen af  medlemmer. Valgbar er enhver, der er medlem af foreningen.

§5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte:

formand
næstformand
kasserer
sekretær
og disse fire udgør tillige med et femte medlem af bestyrelsen foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden og  nedsætte de fornødne arbejdsudvalg, herunder redaktionsudvalg og arrangementsudvalg.  Til sådanne udvalg kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.

§6.

Foreningens kasserer fører foreningens regnskab.

Endvidere fører kassereren en medlems­liste og sørger for opkrævning af kontingent og for udbetalinger. Foreningens sekretær fører bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoller.

§7.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst tre gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I formandens forfald fungerer næstformanden.

Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der efter at være oplæst og godkendt på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan benytte lønnet medhjælp.

§8.

Revision.

Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at der skiftevis hvert år afgår én revisor.

§9.

Regnskab.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

Foreningens midler indsættes på en bank/sparekassekonto, som kassereren kan disponere over.

Det årlige regnskab, som aflægges af kassereren på den ordinære generalforsamling, skal indeholde opgørelse over indtægter og udgifter samt status pr. 30. september.

§10.

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober kvartal i Århus kommune og indkaldes med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

Forslag underpunkt 4 skal bekendtgøres for medlemmerne samtidig med indvarsling til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde inden l. september.

§11.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af de særlige bestemmelser i §§ 12 og 14. Enhver er berettiget til at kræve skriftlig afstemning.

Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

§12.

Ændringer  i vedtægter.

Foreningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§13.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med forslag til dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes samme sted og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§14.

Opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når det er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for foreningens opløsning.

Ved sidste generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens midler, protokoller, arkiver m.v.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling

den 16. november 2019 i Århus.

Sign. Vagn Hammer